EGAT GIS PORTAL พร้อมให้บริการแล้ว

 

* สำหรับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เท่านั้น

เอกสารประกอบการบรรยาย งาน EGAT GIS DAY 2017

  • การบรรยายพิเศษ "ภูมิปัญญาตามรอยพระบาท ภูมิสารสนเทศเพื่อ กฟผ."
  • เสวนาวิชาการ เทคโนโลยี GIS เพื่อระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต
  • การบรรยายหัวข้อ "GIS Portal มิติใหม่แห่ง Digital 4.0"
  • การบรรยายหัวข้อ "ระบบสแกนเลเซอร์ (Laser Scanner) เพื่อการสร้างแบบจำลองและแผนที่รายละเอียดสูง"

Our work

About us

EGAT GIS Center เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีภารกิจด้านการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อรองรับการทำงานของทุกหน่วยงานใน กฟผ.