ระบบและข้อมูลที่ให้บริการ


1234 โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า
1234 GIS เพื่อบริหารจัดการรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่การทำเหมือง
1234 GIS ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง
1234 GIS เพื่อป้องกันการบุกรุกของราษฎรบริเวณเขื่อน
1234 Dashboard โรงไฟฟ้ากระบี่
1234 Dashboard โรงไฟฟ้าเทพา
1234 Dashboard โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
1234 Dashboard แผนงานโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน กฟผ.
1234 Dashboard โครงการปลูกป่า กฟผ. (พื้นที่จังหวัดน่าน)
1234 ระบบเปรียบเทียบแผนที่ เพื่อใช้ในการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1234 นำทางระบบโครงข่ายไฟฟ้า
1234 GIS เพื่อบริหารจัดการน้ำ
1234 GIS เพื่อการบริหารเชื้อเพลิง
1234 GIS เหมืองแม่เมาะ
1234 กฟผ. แม่เมาะกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
1234 ระบบค้นหาข้อมูลหมุดหลักฐาน
1234 ระบบบริการแผนที่ 1:50000
1234 จีไอเอส สโตร์