Our work

About us

EGAT GIS Center เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีภารกิจด้านการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อรองรับการทำงานของทุกหน่วยงานใน กฟผ.